MERN HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING

Dagsorden ved generalforsamling torsdag den 20. februar 2020 kl. 18.30
i Mern Forsamlingshus.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent

3. Formandens beretning for det forløbne år

4. Aflæggelse af regnskab for året 2019, jfr. vedtægterne § 6.1

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter jfr. vedtægterne § 8. Alle valg gælder 2 år.

Bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

• Helge Pedersen Modtager genvalg
• Jørgen Leidecker Modtager genvalg
• Morten Andersen Modtager ikke genvalg

Nye medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen forslår Jesper Hertig, som vælges for 2 år

Bestyrelsessuppleanter:

• Bestyrelsen forslår Bent Bojesen, som vælges for 2 år
• Ole Nielsen er på valg i 2021

Revisor:

På valg er:

• Jens Mikkelsen Modtager genvalg
• Peter Fugl Jakobsen er på valg i 2021

Revisorsuppleant:

På valg er:

• Rubin Mikkelsen er på valg i 2021

6. Fastsættelse af kontingent, jfr. vedtægterne § 2
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 30,- kr. årligt

7. Indkomne forslag?
Bestyrelsen stiller forslag om ændringer af love

8. Eventuelt?

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN
torsdag den 20. februar 2020 i Mern Forsamlingshus

Fanen var rullet ud, dirigentklokken pudset, og ca. 25 var mødt op til General-forsamlingen kl. 18.30.

Valg af dirigent: Michael Petersen blev valgt
Valg af referent: Birgit Leidecker blev valgt

Michael meddelte, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og derefter gik man over til formandens beretning.

Formand Jørgen Leidecker aflagde beretning.

BERETNING FOR ÅRET 2019

Den årlige Forårsfest blev holdt den 16. marts i Forsamlingshuset. Der var ca. 100 som deltog – det var en fin tilslutning. Igen i år var der hjælpere der kørte beboerne fra ”Plejehjemmet Solhøj” til Forsamlingshuset så de kunne få en hyggelig eftermiddag med underholdning af ”De Dysted Spille-folk”.
Ansøgning om Foreningens Legat til ophold på en efterskole. Der kom to som hver fik 2.000 kr. Der var endvidere en ansøger som ikke kunne oplyse hvad pengene skulle bruges til.
Vi har igen i år givet et beløb til Langebæk Lokalhistoriske Arkiv til deres arbejde.
Den årlige Grundlovstur gik til ”Vig-Gaarden”. Der blev serveret kaffe, boller og lagkage. Efter kaffen kørte vi til Krokodille Zoo, hvor man kunne gå rundt og se på dyrene, og der var også muglighed for at røre ved en slange. Så var det blevet tid til at køre igen. Vi skulle tilbage til ”Vig-Gaarden” hvor der blev serveret en flot stor buffet. Da alle var godt mætte kørte vi tilbage til Mern efter en dejlig dag med godt vejr. Der var 70 deltagere.
Sct. Hansfesten blev i år holdt ved Mern skole med hjælp fra Veteranerne og skolen. Båltalen blev holdt af Anne-Marie Jacobsen.
På Teknisk skole er der kommet fliser foran huset og i indkørslen. Der er sat nye vinduer i kælder, og i kælderen er der lavet et rum til Foreningens ting.
Vores bankospil har i 2019 haft 2116 spillere. Det er i gennemsnit 125 spillere pr. gang. Det er en lille tilbage gang fra året før. Vi vil gerne takke alle dem, som har hjulpet os ved vores bankospil i løbet af året.
Årets juletræ ved Mern kirke blev tændt 1. søndag i advent. Der var som sædvanlig mulighed for at nyde julemusikken – som blev leveret af Prins Jørgens Garde. Der blev serveret gløgg, kakao og æbleskiver.
Juletræsfesten for børn blev afholdt i Forsamlingshuset i samarbejde med Mern Skole/SFO. Der kom rigtig mange børn, der havde en hyggelig time. Der blev uddelt godteposer, sodavand og æbleskiver, og underholdningen blev som sædvanlig udført af Butterfly’s.

Regnskabet blev gennemgået af kasserer Helge Christensen og blev derpå godkendt.

Derefter var der valg af bestyrelsesmedlemmer. Helge Pedersen og Jørgen Leidecker var villige til at modtage genvalg. De blev enstemmigt valgt med klapsalver.

Derpå skulle der vælges et nyt bestyrelsesmedlem:
Jesper Hertig blev valgt for 2 år – og skulle lige præsentere sig for forsamlingen.

Bestyrelsessuppleanter skulle derefter vælges:
Bent Bojesen blev valgt for 2 år
(Ole Nielsen er på valg i 2021)

Som Revisor blev genvalgt Jens Mikkelsen,
(Peter Fugl Jakobsen er på valg i 2021)

(Revisorsuppleant Rubin Mikkelsen er på valg i 2021).

Kontingent forbliver stadig uændret 30,- kr. pr. år.

Derefter havde bestyrelsen stillet forslag om ændringer af love. Der blev udleveret information til alle med de gamle love og forslag til nye vedtægter. Michael redegjorde fint for årsagen til at lovene skulle ændres.
Især blev det fremhævet i § 7, at fremover skal dagsorden gennemføres med minimum punkter og skal fremgå af indkaldelsen til Generalforsamlingen.

For at ændre vedtægterne, skulle det tidligere godkendes af 2/3 af medlem-merne. Dette kunne afstedkomme, at der skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling senere med kun dette ene punkt. Processen ville så blive forsinket et år, da vedtægtsændringen først ville gælde for det efterfølgende år. Forslaget nu var at det skulle være 2/3 af de fremmødte, der kunne beslutte en vedtægtsændring.

Retfærdigheden her i punkt 3 om eventuel lodtrækning ved lige stemmer, var der lidt snak frem og tilbage om. K.P. Nielsen mente da, at det var mest demokratisk.

§8 ændres til at bestyrelsen kunne bestå af enten 7 eller af 5 medlemmer.

Disse forslag blev så enstemmigt vedtaget.

Der var ikke indkommet andre forslag, og punktet Eventuelt gav heller ikke anledning til yderligere kommentarer.

Kl. 19.10 blev Generalforsamlingen 2020 afsluttet med tre hurra-råb.
Derefter blev der serveret gule ærter med tilbehør (samt stuvet hvidkål) for de fremmødte.

Referent
Birgit Leidecker