MERN HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING

Dagsorden ved generalforsamling onsdag d. 20. februar 2019 kl. 18.30
i Mern Forsamlingshus.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent

3. Formandens beretning for det forløbne år.

4. Aflæggelse af regnskab for året 2018, jfr. vedtægterne §6.1

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter. jfr. vedtægterne § 8. Alle valg gælder 2 år.

Bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

• Helge Christensen Modtager genvalg
• Jette Olsen Modtager genvalg
• Jens Nielsen Modtager genvalg

Nye medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen forslår Bent Petersen, som vælges for 2 år
Bestyrelsen forslår Morten Andersen, som vælges for 1 år

Bestyrelsessuppleanter:

• Bestyrelsen forslår Ole Nielsen, som vælges for 2 år
• Jan Petersen er på valg i 2020

Revisor:

På valg er:

• Peter Fugl Jakobsen Modtager genvalg

Revisorsuppleant:

På valg er:

• Rubin Mikkelsen Modtager genvalg

6. Fastsættelse af kontingent, jfr. vedtægterne § 2.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 30,- årligt

7. Indkomne forslag?

8. Eventuelt?

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN
onsdag den 20. februar 2019 i Mern Forsamlingshus

Valg af dirigent: Rubin Mikkelsen blev valgt
Valg af referent: Birgit Leidecker blev valgt
Rubin meddelte, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Han havde derefter en tilføjelse til indkaldelsen/vedtægterne:

Rubin Mikkelsen kom ind på lovene for MHBF. Da det jo er en over 100 år gammel forening, var det måske tiden nu til at kigge lidt på dem og måske komme med et par ændringer eller tilføjelser.
Dette ville bestyrelsen tage til efterretning og komme med ændringer på næste generalforsamling.

Formand Jørgen Leidecker aflagde beretning for året 2018, og der blev holdt 1 minuts stilhed for Erich Rasmussen og Torben Andersen, som var gået bort i løbet af året.

BERETNING FOR ÅRET 2018

Årets Forårsfest i Forsamlingshuset den 3. marts var godt besøgt. Der var i alt 67 deltagere. Vi siger tak til hjælperne ved ”Plejehjemmet Solhøj”, der var så venlige at hente og bringe beboerne, så de også kunne deltage. Underholdningen blev leveret af ”De Dysted Spille-folk”.

Der var indkommet 3 ansøgninger om Foreningens Legat til ophold på efterskole. De 2 opfyldte ikke Foreningens betingelser. 1 fik udbetalt 2.500,- kr.

Langebæk Lokalhistoriske Arkiv har fået et tilskud på 2.000,- kr. til deres arbejde.

Vi har været med til at sponsorere spillertøj til Mern Veteran hold.

Der er givet tilskud til teleslynge samt nye mikrofoner i Forsamlingshuset –
6.550 kr.

Den årlige Grundlovstur gik til ”Thorsvang Samlermuseum”. Der blev serveret kaffe og lagkage. Efter kaffen var der tid, hvor man kunne gå rundt og hygge sig og se museet. Derefter kørte vi til Nyord, hvor der var mulighed for at gå en tur rundt på øen og ned til havnen. Vi vendte tilbage til ”Thorsvang”, hvor der var en dejlig buffet. Der var tilmeldt 67 deltagere på turen. Hjemme i Mern igen efter en dejlig dag med godt vejr.

Sct. Hansfesten i Engbo blev aflyst, da det i en lang periode ikke havde regnet, og alt var meget tørt. Der var derfor indført afbrændingsforbud i hele kom-munen.

Vores bankospil har i 2018 haft 2.264 spillere. Det er i gennemsnit 133 spillere pr. gang. Vi vil gerne takke dem, som har hjulpet os ved vores bankospil i løbet af året.

I løbet af sommeren er Foreningens bænke rundt om i byen blevet malet. På legepladsen på Skolemarksvej er der udskiftet brædder og stolper på gyngestativet, og alt træværk er blevet malet.

På Teknisk Skole er der sat en dør i gavlen ud mod haven, og der er lavet en trappe ned til haven.

Årets juletræ ved Mern kirke blev ikke tændt 1. søndag i advent, da der var tekniske problemer. Men mandag kom der lys i træet. Der var et pænt fremmøde, selv om det var regnvejr. Der var som sædvanlig mulighed for at nyde julemusik – i år leveret af Prins Jørgens Garde. Der blev serveret gløgg, kakao og æbleskiver.

Juletræsfesten for børn blev afholdt i Forsamlingshuset i samarbejde med Mern Skole/SFO. Der kom rigtig mange børn, der havde en hyggelig time. Der blev uddelt godteposer, sodavand og æbleskiver, og underholdningen blev som sædvanlig udført af Butterfly’s.

I årets løb har vi haft den store sorg at miste både vores formand – Erich Rasmussen, og vores bestyrelsesmedlem – Torben Andersen.

Jørgen Leidecker

Jens Hæssum Svendsen takkede for beretningen. Han ønskede at vide, hvordan bestyrelsen arbejdede sammen, efter at den havde mistet to medlemmer. Hvordan er trivslen i bestyrelsen? Formanden kunne fortælle, at bestyrelsen havde et rigtigt godt samarbejde, alle hjalp til med at løse problemerne og støttede hinanden.

Regnskabet blev gennemgået af kasserer Helge Christensen og blev derpå godkendt.

Derefter var der valg af bestyrelsesmedlemmer. Helge Christensen, Jette Olsen og Jens Nielsen var alle villige til at modtage genvalg. De blev enstemmigt valgt med klapsalver.

Derpå skulle der vælges et par nye bestyrelsesmedlemmer:
Bent Petersen blev valgt for 2 år.
Morten Andersen blev valgt for 1 år (overtager Torben’s plads).

Bestyrelsessuppleanter skulle derefter vælges:
Ole Nielsen blev valgt for 2 år
(Jan Petersen er på valg i 2020).

Som Revisor blev genvalgt Peter Fugl Jakobsen,
og som revisorsuppleant blev Rubin Mikkelsen genvalgt.

Kontingent forbliver stadig uændret 30,- kr. pr. år.

Der var ikke indkommet nogen forslag, så man fortsatte med punktet Eventuelt.

Her kunne Hans Jørgen Knudsen fortælle, at ansøgningen til MHBF om støtte til 12 køreposer til de ældre på ”Plejecentret Solhøj” var blevet bevilget. Han takkede mange gange og fortalte, at de ældre var blevet meget glade og taknemmelige. Det var rigtig godt at kunne blive kørt rundt i byen i kørestolene uden at fryse om benene. Han havde kontaktet TVØst om en reportage om det, men havde intet hørt. Ville eventuelt prøve Sydsjællands Tidende.
Desuden kunne han fortælle at de ældre på ”Solhøj” glædede sig til Forårsfesten i Forsamlingshuset.

K.P. Nielsen takkede for det fine samarbejde mellem Lokalrådet og MHBF. Det næste fælles projekt bliver Fællesspisningen i forbindelse med Fastelavn den 2. marts i Forsamlingshuset.

Holger Fugl Jakobsen takkede for pengene til Lokalarkivet og håbede samtidig også på fortsat støtte i 2019. I den forbindelse nævnte han Lokalarkivets 40 års jubilæum den 2. søndag i november.

Bestyrelsens store arbejde blev anerkendt, og generalforsamlingen 2019 blev erklæret afsluttet med klapsalver.

Derefter blev der serveret gule ærter med tilbehør for de ca. 40 fremmødte.

Referent
Birgit Leidecker