Mern Håndværker- & Borgerforening.

Dagsorden ved generalforsamling onsdag d. 14. februar 2018 kl. 18:30 i Mern Forsamlingshus.

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab for året 2017, jfr. vedtægterne §6.1

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter. Jfr. vedtægterne § 8. Alle valg gælder 2 år.

Bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

• Helge Pedersen.
• Jørgen Leidecker
• Torben Andersen

Bestyrelsen foreslår genvalg.

Bestyrelsessuppleanter:

På valg er:

• Jan Petersen

Revisor:

På valg er:

• Jens Mikkelsen

Revisorsuppleant:

• Rubin Mikkelsen valgt for 2 år i 2017.

5. Fastsættelse af kontingent, jfr. vedtægterne § 2.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 30,- årligt

6. Indkomne forslag.?

7. Eventuelt.

Referat af generalforsamling 14. februar 2018

Helge Christensen bød velkommen, da Erich Rasmussen ikke kunne være til stede. Torben Andersen var også fraværende. Der var fremmødt19 inkl. bestyrelsen,
Pkt. 1 Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Michael Petersen som blev valgt.
Dirigenten startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Pkt. 2 Formandens beretning:
Formanden havde lavet en skriftlig beretning, men grundet hans fravær læste Helge C. beretningen op. Den blev efterfølgende godkendt.

MHBF beretning for året 2017. Generalforsamlingen d. 14/2- 2018.
Bankospillene ser ud til stadig at give et pænt afkast. Antallet af spillere ligger rimelig stabilt, og der er en tendens til at der bruges lidt flere penge. Det afspejles også i årets regnskab.
Foreningen har bevilliget 2.000,- kr. til Blomsterudvalget til indkøb af diverse til byens blomsterkummer.
Foreningen har fået vurderet ejendommen Lilliendalsvej 12 af Ejendomsadministrationen Advice. Efter revurdering er der foretaget en mindre huslejestigning.
Årets Forårsfest i forsamlingshuset d. 4. marts var godt besøgt. Der var i alt ca. 60 deltagere. Det skyldes ikke mindst den velvilje, der er fra hjælperne ved plejehjemmet som var så venlige at hente og bringe beboerne, så de også kunne deltage. Heino Hahn fra Socialudvalget i Vordingborg kommune kom velvilligt og fortalte lidt om hvad der kan forventes af ydelser og hjælp til ældre og pensionister i kommunen. Underholdningen blev leveret af ” De Glade Spillemænd” fra Fensmark.
Der var indkommet 2 ansøgninger om Foreningens legat til ophold på efterskole. Der var en som fik udbetalt  2.500,- kr.
Langebæk Lokalhistoriske arkiv har fået et tilskud på 2.000,- kr. til diverse hjælpemidler i forbindelse med deres arbejde.
Den årlige Grundlovstur gik til Bakken. Der blev serveret kaffe med lagkage på Restaurant Perlen. Efter et par timer hvor man kunne gå rundt og hygge sig med bl.a. besøg i ”Korsbæk” samt prøve lidt forlystelser, vendte vi tilbage til Perlen til en dejlig Buffét. Der var tilmeldt 65 deltagere på turen. Hjemme i Mern igen ca. kl. 21.00.
Sankt-Hans i Engbo blev afviklet som sædvanligt d. 23. juni. Båltalen blev holdt af Heino Hahn fra Vordingborg kommunes Socialudvalg. Lottes køkken stod for udskænkning af diverse øl-vand-kaffe m.v.
Mern Gårdbutik havde jordbær i overskud. Blev stillet til fri afbenyttelse til glæde for de fremmødte.
Mern Ungdomsklub har modtaget 2.000,- kr. til indkøb af diverse hjælperedskaber til brug i klubben.
Foreningen har bevilliget 1.500,- kr. til Solhøj aktivitetscenter i forbindelse med indkøb til årets julebanko.
Årets juletræ ved Mern kirke blev tændt 1. søndag i Advent. Der var rimeligt stort fremmøde hvor der som sædvanlig var mulighed for at nyde julemusik leveret af Saxkøbing Tambourkorps. Der blev serveret Gløgg- cacao og æbleskiver.
Årets børnejuletræ i Forsamlingshuset blev afviklet i samarbejde med Mern Skole / SFO. Det har vist sig at være en glimrende idé, da der på denne måde kommer rigtig mange børn der måske ellers ikke ville have mulighed for at deltage. Der blev uddelt godteposer og æbleskiver. Underholdningen blev som sædvanlig udført af Butterflies..
Erich Rasmussen

Pkt. 3 Aflæggelse af regnskab:
Helge C. gennemgik regnskabet, som efterfølgende blev godkendt.
Pkt. 4 Valg
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Helge Pedersen, Jørgen Leidecker og Torben Andersen alle blev genvalgt.
Bestyrelsessuppleanter på valg:
Jan Petersen blev genvalgt.
Revisor på valg:
Jens Mikkelsen blev genvalgt.
Revisorsuppleant på valg:
Rubin Mikkelsen er på valg 2019.

Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 30,- kr. årligt. Blev godkendt.
Pkt. 6 Indkomme forslag:
Ingen.
Pkt. 7 Eventuelt:
Jens Hæsum roste Grundlovsturen og den gode mad, mener man godt kan tage på Bakken igen i 2018.
Jan Petersen det samler alle ved at lave sådan en udflugt.
Holger Fugl Jakobsen takkede for penge til Lokalarkivet.
Peter Fugl Jakobsen efterlyste samarbejde mellem de tre foreninger. Der er lavet en hjemmeside for banko. www.mernbanko.dk
Der kom forslag til Grundlovsturen, der skal være en guide med som fortæller om de steder vi kommer forbi.
Michael Petersen fortalte om et møde Lokalrådet vil holde 21. februar 2018, hvor der er flere emner: En by folder, hvad sker der i Mern. En fælleskalender for Mern og Fællesspisning 13. april 2018.
Helge C. fortalte at der er kommet en ny hjemmeside, hvor der bliver lagt nyt ind på www.mhbf.dk som Jørgen Leidecker redigerer.
Michael P. takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen sluttede med et trefoldigt hurra for foreningen.

Og så blev der serveret gule ærter.

Referent: Jørgen Leidecker