Love for Mern Håndværker- og Borgerforening.

 

                                                      Foreningens formål er:

 

  1. At værne om håndværkernes og borgernes interesser og fremme sammenhold og kollegialiteten blandt disse.
  2. At værne om byen og søge dens forhold forbedret og i det hele varetage borgernes interesser.
  3. At Foreningen er upolitisk.

          §1.

    Medlem kan enhver håndværker og borger blive.

   §2.

    Foreningens kontingent vedtages på den ordinære generalforsamling.

    §3.

    Ethvert medlem er pligtig til at bidrage til, at tonen i Foreningen er sømmelig og kollegial.

    Når et medlem ved sin vandel i eller uden for Foreningen giver anledning til grundet misfornøjelse,

    kan bestyrelsen foreløbig nægte ham adgang, men sagen skal da inddrages for den første

    generaforsamling, som kan ekskludere ham ved simpel stemmeflertal.

§4.

    Bestyrelsesmøder indvarsles af formanden, andre møder af bestyrelsen,

   eller når halvdelen af medlemmerne derom skriftlig indgiver begæring til formanden.

   Formanden leder Foreningens møder, men han har dog ret til at lade vælge en dirigent.

§5.

    Foreningens midler anvendes efter bestyrelsens skøn under ansvar for generalforsamlingen.

§6.

1. Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned med 8 dages varsel,

    hvor regnskabet og forhandlingsbogen fremlægges til godkendelse.

2. Forslag til møder og generalforsamlinger skal skriftligt stiles til formanden 6 dage før,

    hvorefter disse skal bekendtgøres for medlemmerne.

§7.

1. Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed, kun den kan give og forandre love.

    Til lovændring fordres 2/3 af de mødte stemmer, dog skal 2/3 af medlemmerne være til stede.

2. Når det forlanges, skal der stemmes skriftligt.

3. I tilfælde af lige stemmer foretages lodtrækning.

4. I det tilfælde, at en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, berammes ny generalforsamling,

    hvor beslutning tages uanset det mødte antal, og da gør simpel stemmeflerhed udslaget.

§8.

1. Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af 7 medlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter,

    2 revisorer og 1 revisorsuppleant.Valget gælder for 2 år ad gangen, og der afgår skiftevis

    4 og 3 bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling i februar.

2. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og der nedsættes et udvalg på 2 bestyrelsesmedlemmer

    til at føre tilsyn med Foreningens ejendom.

§9.

      Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer, samt fordeler de forskellige

     funktioner imellem sig.

     For at bestyrelsen skal være beslutningsdygtig, skal der være mindst 4 bestyrelsesmedlemmer til stede.

§10.

      Foreningen kan kun opløses af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling,

      der er indvarslet med denne sag på dagsordenen. Der skal være mødt mindst 2/3

      af medlemmerne. Mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for opløsningen

for at denne kan vedtages. I det tilfælde, at en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, berammes ny generalforsamling,

      hvor beslutning tages uanset det mødte antal, og da gør simpel stemmeflerhed udslaget.

      I tilfælde af Foreningens opløsning, fordeler generalforsamlingen Foreningens

      formue til én eller flere foreninger i Mern.

§11.

        Disse love træder i kraft fra vedtagelsesdagen.

 

        Således enstemmigt vedtaget på generalforsamlingerne den 7. februar

       2001 og den 6. februar 2002.

 

                           Børge Pedersen

                                formand

Benny Petersen                   Hans Jørgen Knudsen

               dirigent                                  protokolfører

 

      Helge Pedersen                      Torben Andersen

            kasserer                               bestyrelsesmedlem

 

      Vandy H. Jensen                  Erich Rasmussen

       næstformand                        bestyrelsesmedlem

 

      Arly H. Jensen                      Hans Jørgen Knudsen

      bestyrelsesmedlem                        sekretær