20-4-2023

                       Vedtægter for Mern Håndværker- og Borgerforening.

 

                                                      Foreningens formål er:

 

  1. At værne om håndværkernes og borgernes interesser og fremme sammenhold og kollegialiteten blandt disse.
  2. At værne om byen og søge dens forhold forbedret og i det hele varetage borgernes interesser.
  3. At Foreningen er upolitisk.

          §1.

    Medlem kan enhver håndværker og borger blive.

   §2.

    Foreningens kontingent vedtages på den ordinære generalforsamling.

    §3.

    Ethvert medlem er pligtig til at bidrage til, at tonen i Foreningen er sømmelig og kollegial.

    Når et medlem ved sin vandel i eller uden for Foreningen giver anledning til grundet misfornøjelse,

    kan bestyrelsen foreløbig nægte ham adgang, men sagen skal da inddrages for den første

    generalforsamling, som kan ekskludere ham ved simpel stemmeflertal.

§4.

    Bestyrelsesmøder indvarsles af formanden, andre møder af bestyrelsen,

   eller når halvdelen af medlemmerne derom skriftlig indgiver begæring til formanden.

   Formanden leder Foreningens møder, men han har dog ret til at lade vælge en dirigent.

§5.

    Foreningens midler anvendes efter bestyrelsens skøn under ansvar for generalforsamlingen.

§6.

1. Ordinær generalforsamling afholdes i april måned med 8 dages varsel,

    hvor regnskabet og forhandlingsbogen fremlægges til godkendelse.

2. Forslag til møder og generalforsamlinger skal skriftligt stiles til formanden 6 dage før,

   

§7.

Generalforsamlingens dagsorden gennemføres med minimum punkter.

       1.    Valg af dirigent

       2.    Udpegning af referent

       3.    Bestyrelsens beretning

       4.    Aflæggelse af regnskab

       5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter jf. vedtægter  §8

       6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

       7.    Valg af bestyrelsessuppleanter

       8.    Valg af revisor

       9.    Valg af revisor suppleant

       10.  Fastsættelse af kontingent, jf. §2

       11.  Indkomne forslag

       12.  Eventuelt

   

1. Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed, kun den kan give og forandre vedtægter.

    Til vedtægtsændring fordres, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

2. Når det forlanges, skal der stemmes skriftligt.

3. I tilfælde af lige stemmer foretages lodtrækning.

§8.

1. Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af 7 eller 5 medlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter,

    2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Valget gælder for 2 år ad gangen, og der afgår skiftevis

    4 og 3 (3 og 2) bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling i februar. (red. april)

          Genvalg kan finde sted.

2. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og der nedsættes et udvalg på 2 bestyrelsesmedlemmer

    til at føre tilsyn med Foreningens ejendom.

§9.

      Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer, samt fordeler de forskellige

     funktioner imellem sig.

     For at bestyrelsen skal være beslutningsdygtig, skal der være mindst 4 (3) bestyrelsesmedlemmer til stede.

§10.

      Foreningen kan kun opløses af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling,

      der er indvarslet med denne sag på dagsordenen. Der skal være mødt mindst 2/3

      af medlemmerne. Mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for opløsningen

for at denne kan vedtages. I det tilfælde, at en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, berammes ny generalforsamling,

      hvor beslutning tages uanset det mødte antal, og da gør simpel stemmeflerhed udslaget.

      I tilfælde af Foreningens opløsning, fordeler generalforsamlingen Foreningens

      formue til én eller flere foreninger i Mern.

§11.

        Disse love træder i kraft fra vedtagelsesdagen.

 

        Således enstemmigt vedtaget på generalforsamlingerne den 27. april 2022

 

                              Jørgen Leidecker

                                     formand

      Michael Petersen                   Birgit Leidecker

               dirigent                                  referent

 

      Helge Christensen                      Helge Pedersen

            kasserer                               bestyrelsesmedlem

 

        Jens Nielsen                                 Jette Olsen

       næstformand                            bestyrelsesmedlem

 

         Bent Petersen                           Jesper Hertig

      bestyrelsesmedlem                     Bestyrelsesmedlem