MERN HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING

 

Dagsorden ved generalforsamling onsdag d. 15. september 2021 kl. 18.30

i Mern Forsamlingshus.

 

 1. Valg af dirigent

 

 1. Valg af referent

 

 1. Formandens beretning for det forløbne år

 

 1. Aflæggelse af regnskab for året 2020, jfr. vedtægterne §6.1

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og    revisorsuppleanter jfr. vedtægterne § 8. Alle valg gælder 2 år.

 

Bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

 • Helge Christensen Modtager genvalg
 • Jens Nielsen Modtager genvalg
 • Jette Olsen Modtager  genvalg
 • Bent Petersen Modtager genvalg

Bestyrelsessuppleanter:

 

 • Bent Bojsen er på valg 2022
 • Ole Nielsen er på valg i 2021 Modtager ikke genvalg
 • Bestyrelsen forslår Philip Jacobsen, som vælges for 2 år

 

Revisor:

På valg er:

 • Jens Mikkelsen er på valg 2022
 • Peter Fugl Jakobsen er på i valg 2021 Modtager genvalg

 

Revisorsuppleant:

På valg er:

 • Rubin Mikkelsen er på valg i 2021 Modtager genvalg

 

 1. Fastsættelse af kontingent, jfr. vedtægterne § 2.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 30,- årligt

 

 1. Indkomne forslag

Bestyrelsen stiller forslag om ændringer af love.

 

 1. Eventuelt?

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN

onsdag den 15. september 2021 i Mern Forsamlingshus

 

Dirigentklokken var pudset og fanen rullet ud. 26 var mødt op til Generalforsamlingen, som begyndte kl. 18.30.

 

Formanden bød velkommen og fortalte, at Generalforsamlingen normalt skulle have være afholdt i februar måned, men at alt jo var blevet rykket pga. Coronaen. Derpå gik man over til dagsordenen.

 

Valg af dirigent: Michael Petersen blev valgt

Valg af referent: Birgit Leidecker blev valgt

 

Michael meddelte, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og derefter aflagde Formand Jørgen Leidecker beretning:

BERETNING FOR ÅRET 2020

Den årlige generalforsamling blev afholdt den 20. februar i Forsamlingshuset. Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af lovene. Ændringer skal godkendes af 2/3 af medlemmerne, men så stort var fremmødet ikke – så det kræver en ekstra generalforsamling.

Den årlige Forårsfest blev holdt den 7. marts i Forsamlingshuset. Der var ca. 90 der deltog – og det var en fin tilslutning. Igen i år var der hjælpere, der kørte beboerne fra ”Plejecenter Solhøj” til Forsamlingshuset, så de kunne få en hyggelig eftermiddag med underholdning af ”Trio Møn”. Vi nåede lige at holde vores Forårsfest, inden Danmark blev lukket ned på grund af Coronaen.

Bankospillene blev også lukket ned.

Den årlige Grundlovstur og Sankt Hans festen blev begge aflyst.

Ansøgning om Foreningens Legat til ophold på en efterskole: Der kom to, som hver fik 2.000 kr.

Vi har igen i år givet et beløb til Langebæk Lokalhistoriske Arkiv til deres arbejde.

”Plejecenter Solhøj” har fået penge til musik. Det var en hyggelig eftermiddag, hvor musikerne stod udenfor og spillede for beboerne.

Det blev ikke til mange bankospil i 2020, og det kan også ses i vores regnskab.

Årets juletræ ved Mern kirke den 1. søndag i advent: Det var lidt anderledes i år på grund af Coronaen. Der var ikke musik igennem byen, og der var ingen servering ved kirken. Men juletræet blev tændt og julemanden gav karameller til børnene.

Juletræsfesten for børn blev aflyst.

Bestyrelsesmedlemmerne har gennem året holdt kontakten til hinanden ved hjælp af sms’er og e- mail. Pga. Coronaen var det jo svært at mødes.

Nu håber vi så, at den sidste halvdel af 2021 bliver mere normal, så vi kan afholde nogle af de arrangementer, som ikke har kunnet lade sig gøre sidste år.

 

Beretningen blev taget til efterretning.

 

Regnskabet blev aflagt af kasserer Helge Christensen og derpå enstemmigt vedtaget.

 

Derefter var der valg af bestyrelsesmedlemmer. Helge Christensen, Jens Nielsen, Jette Olsen og Bent Petersen var villige til at modtage genvalg. De blev alle enstemmigt valgt med klapsalver.

 

Derpå skulle der vælges en ny bestyrelsessuppleant:

Philip Jacobsen, Æblevej  blev valgt for 2 år – og skulle lige præsentere sig.

 

Som revisor blev Peter Fugl Jakobsen genvalgt for 2 år.

 

Som revisorsuppleant blev Rubin Mikkelsen genvalgt for 2 år.

 

Derpå gik man over til at tale om kontingentet for 2022. Der var lidt forskellige meninger, men man blev enige om at fastsætte kontingentet til 40,- kr. pr. år, da Forsamlingshusets kontingent også er på 40,- kr., og man så holder samme niveau.

 

Under indkomne forslag havde bestyrelsen stillet forslag om ændringer af love. Der blev udleveret information til alle med de gamle love og forslag til nye vedtægter. Forslaget var allerede blevet fremsat sidste år, men da der dengang ikke var mødt 2/3 af medlemmerne, kunne der ikke stemmes om det. Derfor var der nu mulighed for at stemme, da der nu blot skulle 2/3 stemmer af de fremmødte til at beslutte en vedtægtsændring. Tove stillede et spørgsmål, om der ikke var noget i de gamle love, der manglede at komme med over i vedtæg-terne. Der var lidt snak frem og tilbage om dette, men det endte med at vedtæg-terne var i orden. Det var ikke nødvendigt med afstemning, da forslaget blev enstemmigt vedtaget og ”Lovene” hedder fremover ”Vedtægter”

 

Der var ikke indkommet andre forslag, så under Eventuelt kunne formanden fortælle om den forestående Efterårsfest. Pga. Coronaen var årets Forårsfest aflyst, og derfor ville man nu afholde en Efterårsfest den 16. oktober kl. 14 i Mern Forsamlingshus.

Kl. 19.04 blev Generalforsamlingen 2021 afsluttet med tre hurra-råb.

Derefter var der gule ærter med tilbehør (samt stuvet hvidkål) for de fremmødte.

 

Michael Petersen                                      Birgit Leidecker

dirigent                                                     referent

 

                                            Jørgen Leidecker                                      Helge Christensen

                                            formand                                                    kasserer

 

                                            Jens Nielsen                                              Helge Pedersen

                                            næstformand                                             bestyrelsesmedlem

 

                                            Jette Olsen                                                Bent Petersen

                                            bestyrelsesmedlem                                    bestyrelsesmedlem

 

                                            Jesper Hertig

                                            bestyrelsesmedlem

 

E:\KINGSTON\HÅNDVÆRK-BORGER\GENERALFORSAMLING\Generalforsamling 2021\2021 Genfor.dags+ref..doc