Vedtægter

                                               For Mern Håndværker – og Borgerforening

Foreningens formål er:

 1. At værne om håndværkernes og borgernes interesser og fremme sammenhold kollegialiteten blandt disse.
 2. At værne om byen og søge dens forhold forbedret og i det hele varetage borgernes interesser.
 3. At foreningen er upolitisk.

 

 • 1

Medlem kan enhver håndværker og borger blive.

 • 2

Foreningens kontingent vedtages på den ordinære generalforsamling.

 •  3

Ethvert medlem er pligtig til at bidrage til, at tonen i foreningen er sømmelig og kollegial. Når et medlem ved sin vandel i eller uden for foreningen giver anledning til grundet misfornøjelse, kan bestyrelsen foreløbig nægte ham adgang, men sagen skal da inddrages for den første generalforsamling, som kan ekskludere ham ved simpel stemmeflertal.

 • 4

Bestyrelsesmøder indvarsles af formanden, andre møder af bestyrelsen, eller når halvdelen af medlemmerne derom skriftlig indgiver begæring til formanden. Formanden leder foreningens møder, men han har dog ret til at lade vælge en dirigent.

 

 • 5

Foreningens midler anvendes efter bestyrelsens skøn under ansvar for generalforsamlingen.

 • 6
 1. Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned med 8 dages varsel, hvor regnskabet og forhandlingsbogen fremlægges til godkendelse.
 2. Forslag til møder og generalforsamlinger skal skriftligt stiles til formanden 6 dage før.
 • 7

 Generalforsamlingens dagsorden gennemføres med minimum punkter.

 1. Valg af dirigent
 2. Udpegning af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse af regnskab
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter Jf. vedtægter § 8.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Fastsættelse af kontingent, jf. § 2.
 11. Indkomme forslag
 12. Eventuelt

 

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun den kan give og forandre vedtægter. Til vedtægtsændring fordres, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

 

 1.  Når det forlanges, skal der stemmes skriftligt.
 2.  I tilfælde af lige stemmer foretages lodtrækning.

 

 

 

 • 8
 1. Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af 7 eller 5 medlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Valget gælder for 2 år ad gangen, og der afgår skiftevis 4 og 3 (3 og 2) bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling i februar. Genvalg kan finde sted.

 

 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og der nedsættes et udvalg på 2 bestyrelsesmedlemmer til at føre tilsyn med foreningens ejendom.

 

 • 9
 1. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer, samt fordeler de forskellige funktioner imellem sig. For at bestyrelsen skal være beslutningsdygtig, skal der være mindst 4 (3) bestyrelsesmed-lemmer til stede.

 

 • 10

Foreningen kan kun opløses af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, der er indvarslet med denne sag på dagsordene. Der skal være mødt mindst 2/3 af medlemmerne. Mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for opløsningen for at denne kan vedtages. I det tilfælde, at en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, berammes ny generalforsamling, hvor beslutning tages uanset det mødte antal, og da gør simpel stemmeflerhed udslaget.

I tilfælde af foreningens opløsning, fordeler generalforsamlingen foreningens formue til en eller flere foreninger i Mern.

 • 11

Disse vedtægter træder i kraft fra vedtagelsesdagen.

Således enstemmigt vedtaget på generalforsamling den 15. september 2021.

 

 

dirigent                                                               referent

Michael Petersen                                             Birgit Leidecker

Jørgen Leidecker                                            Helge Christensen

formand                                                             kasserer

 

Jens Nielsen                                                       Helge Pedersen

næstformand                                                     bestyrelsesmedlem

 

Jette Olsen                                                         Bent Petersen

bestyrelsesmedlem                                        bestyrelsesmedlem

 

Jesper Hertig

bestyrelsesmedlem